Benvinguts al bloc del PSPV Bocairent

Benvinguts al bloc de l'Agrupació Local de Bocairent del PSPV. Des d'aquest blog volem fer arribar a tots els bocairentins/es les notícies, idees, opinions i fotos que es promouen dins del partit. Aixi mateix donem la benvinguda a totes aquelles persones que vulguen col·laborar amb nosaltres aportant idees i comentaris.

dimarts, 31 de març del 2009

Visita del delegat del Govern a Bocairent aquest dimecres 1 d'abril

Estimat company/ Estimada companya. Estimat veí / Estimada veïna:
 
El proper dimecres dia 1 d'Abril, a les 11.30 hores, a la Casa de la Joventut (Cr. Blasco Ibañez), es presentarà en roda de premsa el projecte de la Canaleta, a l'acte assistirà el Delegat de Govern.

Estem tots i totes convidats/convidades a l'acte. Teniu més informació ciclant ací.

El compromís de la gespa artificial continua endavant


Bocairent destina 220.000 € per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol // Els treballs tècnics per a la redacció del PGOU reben 67.000 €

El Ple Municipal de Bocairent, celebrat el passat dijous 26 de març, va servir per aprovar amb l'oposició del PP la destinació dels prop de 300.000 € de les partides del pressupost del 2008 finalment no utilitzades, el que es coneix com remanents. Així, els treballs tècnics per a la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) rebran una inversió de 67.000 €. Per la seua banda, 220.000 € seran destinats a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol segons el compromís adquirit en la sessió de 15 de gener d’assumir un 40% del cost seguint el programa “Sona la Dipu” de l’entitat provincial.

Igualment, el plenari va acordar, per unanimitat, les obres incloses en el PPOS 2009 de la Diputació de València amb una inversió de 103.200 € dels quals una quarta part (25.600 €) seran aportats pel consistori. Les actuacions previstes són la segona fase de la remodelació del mercat municipal i la repavimentació dels carrers de Cervantes i de la Batalla de Lepant, dos eixos fonamentals en el dia a dia de la localitat.

Tots els partits polítics també van ratificar l’adhesió a la Xarxa Valenciana de Desenvolupament Rural (Fevader) i el nomenament de l’alcalde Josep Vicent Ferre com a representant en aquesta associació de municipis destinada a realitzar una gestió més eficaç dels fons europeu Ruralter-Leader. Un altre punt de l’ordre del dia referendat de forma unànime va ser la declaració de la plaça de bous com a “bé immoble de rellevància local” per a formar part del Patrimoni Cultural Valencià i poder acollir-se a les excepcions que contempla la Llei d’Espectacles Públics, especialment de cara a rebre un tractament específic en el pròxim Reglament d’Espectacles Taurins impulsat per la Generalitat Valenciana.

Font: Portal Comarcal

dimarts, 3 de març del 2009

El Ple de l’Ajuntament de Bocairent sol·licita la millora de la seguretat vial de la CV-81La moció, presentada pel Grup municipal socialista, va ser aprovada per unanimitat

L’alt índex de sinistralitat viària del tram de la CV-81 que uneix Bocairent i Banyeres de Mariola i la seua importància en les comunicacions dels seus ciutadans van portar el Grup Socialista a l’Ajuntament de la primera localitat a presentar una moció “sobre la millora de la seguretat vial” en aquesta carretera. La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els partits polítics en l’última sessió del Ple Municipal celebrada el passat dijous, 26 de febrer.

L’acord insta a la Conselleria d’Infraestructures i Transport a iniciar “l’execució de l’obra de millora i de condicionament de la CV-81 al seu pas per Bocairent” ja que es tracta d’un projecte anunciat des del 2002 que encara no s’ha portat a terme. Tanmateix, es demana a la Presidència de la Generalitat Valenciana que “es mantinga el compromís adoptat en els Pressupostos del 2008, a fi que l’obra estiga acabada el 2010”.

De fet, l’any passat es preveia el començament de l’actuació amb una inversió de 6.283.120 € desglossada en tres anualitats; mentre que en els comptes actuals es continua contemplant l’inici per un valor total de 9.033.120 € distribuïts també en tres períodes més un remanent futur. Des de les files socialistes, es valora positivament aquest increment però el retard “ens fa pensar en la possibilitat de que el 2009 tampoc s’inicie l’obra i s’allargue un altre any o més l’execució”.

Finalment, el text demana la seua realització “amb el mínim impacte ambiental i amb el mínim perjudici possible per aquells veïns i veïnes que tenen alguna edificació en els terrenys afectats pel projecte i que han presentat al·legacions al mateix”. Amb aquesta moció, el PSPV-PSOE local segueix apostant “per la millora responsable de les nostres infraestructures que permeten el desenvolupament i el progrés de Bocairent”.

Text complet de la moció presentada

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista al Ple de l’Ajuntament sobre la millora de la seguretat vial de la carretera CV-81 al seu pas per Bocairent


Josep Ma Molina Molina, portaveu del Grup Socialista en l’Ajuntament de Bocairent, en nom i representació del mateix, i a l’empara del que disposa la Llei 7/1985, de 2’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i votació davant d’aquest Ple, la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


Primer.- La carretera CV-81 que uneix Bocairent i Banyeres és una artèria vial de gran importància per a la nostra població, ja que, a més de comunicar els dos pobles i de ser l’eixida natural cap a Alcoi, Alacant i Madrid, és utilitzada pels nostres veïns i veïnes per anar al Polígon Industrial i per a desplaçar-se a la Serra de Mariola. Això no obstant, cal indicar, també, que el trajecte entre l’encreuament de Banyeres i Bocairent té un alt índex de sinistralitat viària, fonamentalment per l’existència de cinc mitges rodones de gran perill per als vehicles i els seus ocupants, atesa la velocitat mitjana dels vehicles en la via, la falta de visibilitat d’algunes d’elles o els canvis de rasant, entre d’altres.


Segon.- La Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana té prevista una obra, que s’anomena “Millora de la Seguretat Vial de la CV-81 entre els punts quilomètrics 15’5 i 19”, que pretén solucionar el problema amb la supressió de les esmentades mitges glorietes, la construcció d’un nou pas elevat, les noves vies de servei, etc., l’adjudicació del projecte de la qual va ser anunciat en el Diari Oficial de la Generalitat del 18 de desembre del 2002, ja fa més de sis anys, sense que encara s’haja començat l’obra.


Tercer.- En els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’any 2008, es contemplava l’inici d’eixa actuació, per un valor total de 6.283.120 euros desglossada en tres anualitats:
                     2008           533.170 euros
                     2009       2.999.950 euros
                     2010       2.750.000 euros


Com que a l’any 2008 no es va procedir a l’inici de les actuacions, de nou en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’any 2009 torna a contemplar-se l’inici de l’actuació, però per un valor total de 9.033.120 euros, desglossada, també, en tres anualitats:
                    2009             330.120 euros
                    2010         3.200.000 euros
                    2011          2.750.000 euros
I amb un remanent pendent, per tant, per a futures anualitats de 2.750.000 euros.


Quart.- Com es pot comprovar, el pressupost de l’obra s’ha incrementat, segons les dades de la Generalitat Valenciana, en 2.750.000 euros, però les partides pressupostàries anuals s’han retardat un any, i, a més, s’ha rebaixat en 200.050 euros l’actuació del primer any, fet que ens fa pensar en la possibilitat de que l’any 2009 tampoc s’inicie l’obra i que s’allargue un altre any o més l’execució.

Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al PLE l’aprovació dels següents

ACORDS


Primer.- Instar a la Conselleria d’Infraestructures i Transport a què no retarde més l’inici de l’execució de l’obra de millora i condicionament de la CV-81 al seu pas per Bocairent, a fi que es millore la seguretat vial de la mateixa.


Segon.- Instar a la Presidència de la Generalitat a què es mantinga el compromís adoptat en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana del 2008, a fi que l’obra estiga acabada l’any 2010.


Tercer.- Instar als òrgans competents de la Conselleria d’Infraestructures i Transport a què es procedisca a l’execució de l’obra amb el mínim impacte ambiental i amb el mínim perjudici possible per aquells veïns i veïnes de Bocairent que tenen alguna edificació en els terrenys afectats pel projecte i que han presentat al·legacions al mateix.


Quart.- Transmetre el present acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Bocairent al President de la Generalitat, a la Presidenta de les Corts Valencianes i al Conseller d’Infraestructures i Transport.


Bocairent, 12 de febrer de 2009


Josep Maria Molina Molina
Portaveu del Grup Municipal Socialista